เกี่ยวกับเรา

กองบังคับการตำรวจนครบาล  ๒ เป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐   แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๓๙ โดยยุบเลิกกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้ และกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี ในสังกัดกองบังบัญชาการตำรวจนครบาล และจัดตั้งกองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ ถึง ๙ ขึ้นทดแทน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมา..

ปัจจุบัน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ ตั้งอยู่อาคาร เลขที่ ๓๕๕ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น ๒๖๑.๗๔ ตร.กม. มีสถานีตำรวจนครบาลในสังกัด ๑๑ สถานีประกอบไปด้วย

 • ๑)  สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
 • ๒)  สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว
 • ๓)  สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
 • ๔)  สถานีตำรวจนครบาลสายไหม
 • ๕)  สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม
 • ๖)  สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
 • ๗)  สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
 • ๘)  สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
 • ๙)  สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
 • ๑๐) สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน
 • ๑๑) สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร