header1.JPG

วิสัยทัศน์และพันธกิจ บก.น.2

 วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล ๒

“ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล ๒

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา

4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ

6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 

Hotline

แจ้งเหตุ191 191
ศูนย์รับร้องทุกข์ 1194
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 1193
กองปราบปราม 1195
ตำรวจจราจร 1197
โรงพยาบาลตำรวจ 1691
ตำรวจตระเวนชายแดน
1190
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1178
ตำรวจน้ำ 1196
ตำรวจรถไฟ 1690
จส.100 1137
สวพ.91 1644
ร่วมด้ายช่วยกัน 1677

GovChannel-Banner-Vertical-240-400-Rev2