header1.JPG

ประวัติ บก.น.2

       กองบังคับการตำรวจนครบาล  ๒ เป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐   แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๓๙ โดยยุบเลิกกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้ และกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี ในสังกัดกองบังบัญชาการตำรวจนครบาล และจัดตั้งกองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ ถึง ๙ ขึ้นทดแทน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมา..

 


     

    • ปัจจุบัน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ ตั้งอยู่อาคาร เลขที่ ๓๕๕ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น ๒๖๑.๗๔ ตร.กม. มีสถานีตำรวจนครบาลในสังกัด ๑๑ สถานีประกอบไปด้วย
    • ๑)  สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
    • ๒)  สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว
    • ๓)  สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
    • ๔)  สถานีตำรวจนครบาลสายไหม
    • ๕)  สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม
    • ๖)  สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
    • ๗)  สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
    • ๘)  สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
    • ๙)  สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
    • ๑๐) สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน
    • ๑๑) สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร

 

Hotline

แจ้งเหตุ191 191
ศูนย์รับร้องทุกข์ 1194
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 1193
กองปราบปราม 1195
ตำรวจจราจร 1197
โรงพยาบาลตำรวจ 1691
ตำรวจตระเวนชายแดน
1190
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1178
ตำรวจน้ำ 1196
ตำรวจรถไฟ 1690
จส.100 1137
สวพ.91 1644
ร่วมด้ายช่วยกัน 1677

GovChannel-Banner-Vertical-240-400-Rev2